Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov I. - Képességfejlesztő képzőművészeti alkotójátékok I.

Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov I. - Képességfejlesztő képzőművészeti alkotójátékok I.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Iné
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online vzdelávanie: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=217
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na možnosti aplikovania výtvarných hier v domácom prostredí u žiakov ZŠ prvého stupňa. Zámerom webinára bude prezentovať výtvarné hry, postupy a výtvarné techniky, ktoré môžu slúžiť na rozvoj rozličných schopností žiakov. Výtvarné postupy z technického hľadiska nie sú náročné, vie to aplikovať žiak v domácom prostredí aj bez špeciálneho vybavenia. Prezentované postupy sú zamerané na rozvoj vizuálnej gramotnosti s prepojením na čitateľskú gramotnosť,  na rozvoj obrazotvornosti, tvorivosti, logického a divergentného myslenia. Webinár je určený pre učiteľov prvého stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, preto bude prebiehať v maďarskom jazyku

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o výtvarných hrách a o možnostiach rozvoja rozličných schopností žiakov prostredníctvom hrových výtvarných postupov. Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov prvého stupňa základnej školy v oblasti plánovania a projektovania online vyučovania v predmete výtvarná výchova. 

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
maďarský jazyk
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teoretické východiská problematiky výtvarných hier.

2. Realizácia výtvarných hier v pedagogickej praxi.

3. Portfólio výtvarných hier - prezentácia praktických ukážok a ich analýza.

online vzdelávanie: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=217

15. máj 2020 - 12:30
online vzdelávanie: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=217
 
Ako vybrať dôležité prvky učiva v období "zatvorených" škôl

Ako vybrať dôležité prvky učiva v období "zatvorených" škôl

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=320
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 13:30
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na podporu učiteľov pri kvalitatívnej úprave obsahu vzdelávacích štandardov - vymedzenie dôležitosti učiva pre ďalšie vzdelávanie (základné učivo) a kompetencií definovaných v štátnom vzdelávacom programe. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa v oblasti plánovania učebnej činnosti žiakov v období "zatvorených škôl".

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Aktuálne otázky kvalitatívnej úpravy obsahu vzdelávacích štandardov.

2. Základné a rozvíjajúce učivo.

15. máj 2020 - 12:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=320
 
 
Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=379
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková
Začiatok podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Tvorba profesijného portfólia je prostriedkom vedúcim k profesijnému rozvoju učiteľa. Núti učiteľa zamýšľať sa nad svojimi profesijnými kompetenciami a meniť ich. Atestačné portfólio možno vnímať ako prezentovanie silných stránok učiteľa v pedagogickej činnosti.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať význam a tvorbu profesijného portfólia učiteľa materskej školy.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Význam portfólia v profesijnom rozvoji učiteľa.

2. Profesijný štandard.

3. Postup tvorby portfólia.

15. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=379
 
 
Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax

Stratégie a nástroje formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiakov pre školskú prax

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5033
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár bude zameraný na ukážky nástrojov a stratégií formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka v edukačnom procese. Webinár bude prebiehať formou vstupnej prezentácie s ukážkami hodnotiacich nástrojov a riadenou online diskusiou.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa s nástrojmi a stratégiami formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Sumatívne vs. formatívne hodnotenie v edukačnom procese.

2. Nástroje a stratégie formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia žiaka.

3. Ukážky rôznych nástrojov a možnosti ich využitia v rôznych predmetoch.

4. Diskusia.

15. máj 2020 - 14:30
Online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=5033