Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=412
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
streda, 13. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 13. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa venuje problematike profesijného rozvoja PZ v súlade s uplatňovaním zákona 138/2019 Z. z. s dôrazom na potreby školy, vyučovacích predmetov a jednotlivca.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie vedúceho MZ, PK, VO v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Východiská pre  prácu vedúcich MZ,PK a VO - 13.5.2020

2. Profesijný štandard MZ,PK a VO - 18.5.2020

3. Projekt riadenia MZ,PK a VO - 26.5.2020

13. máj 2020 - 13:00
online miestnosť - https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=412
 
Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia (SJL)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia (SJL)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Začiatok podujatia: 
streda, 13. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 13. máj 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na rôzne formy a techniky formatívneho hodnotenia  v predmete slovenský jazyk a literatúra s rešpektovaním individuality žiaka  a snahou podporiť jeho autoregulatívne učenie. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je poznať filozoficko-metodické východiská formatívneho hodnotenia a jeho psychodidaktické aspekty (teória a príklady).  

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
slovenský jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
 1. Čo je formatívne hodnotenie a dôvody jeho využívania
 2. Metódy formatívneho hodnotenia vo výučbe
 3. Kritériá a spätná väzba 
 4. Príklad na využitie formatívneho hodnotenia
13. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=256
 
Tvorba učebných úloh pre domáce učenie sa žiakov

Tvorba učebných úloh pre domáce učenie sa žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=233
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
streda, 13. máj 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 27. máj 2020 - 15:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
4
Tematické zameranie: 

Tvorba učebných úloh z geometrie pre domáce učenie sa žiakov s využitím interaktívneho softvéru GeoGebra.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 
 • nainštalovať softvér GeoGebra Classic 5,
 • poznať možnosti inštalácií SW
 • vytvoriť jednoduché výkresy v GeoGebre,
 • vytvoriť učebné úlohy s využitím vlastných a iných dostupných výkresov,
 • hodnotiť učebnú činnosť žiakov,
 • reflektovať proces učenia sa žiakov v domácom prostredí
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13. 5. 2020 (13:30 - 15:30)

 • organizácia webinára, pravidlá práce v online miestnosti
 • základy práce so SW GeoGebra a jeho možnosti

20. 5. 2020 (13:30 - 15:30)

 • tvorba vlastných výkresov, vyhľadávanie vhodných výkresov  na Internete

27. 5. 2020 (13:30 - 15:30)

 • tvorba učebných úloh
 • kritéria hodnotenia učebných činností žiakov v domácom prostredí
 • reflexia webinára
   
13. máj 2020 - 13:30
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=233