Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

LMS MOODLE - tvorba, základná štruktúra a navigácia v elektronickom kurze

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 14:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
6
Obsadený počet miest: 
6
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na používanie LMS Moodle na prípravu a realizáciu vzdelávania s dištančnou elektronickou podporou. Seminár je určený pre učiteľov profesijného rozvoja - používateľov LMS Moodle na úrovni začiatočník.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Učiteľ profesijného rozvoja vie:
- vytvoriť vzdelávací kurz v prostredí Moodle,
- vytvoriť, editovať a publikovať učebné zdroje (stránka, súbor, URL) účastníkom vzdelávania,
- vytvoriť, editovať, zverejniť a vyhodnocovať vybrané aktivity (anketa, fóru, zadanie) pre účastníkov vzdelávania,
- pracovať s prehľadom účastníkov vzdelávania zapísaných v kurze - základné funkcie.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kategória PZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  • Vytvorenie kurzu, jeho základné nastavenie
  • Vkladanie vybraných druhov učebných zdrojov do kurzu, ich editácia a publikovanie
  • Vkladanie vybraných aktivít do kurzu, ich editovanie, zverejňovanie a vyhodnocovanie
  • Správa prehľadu účastníkov vzdelávania zapísaných v kurze - základné funkcie.
  • Diskusia k možnostiam riešenia rôznych vzdelávacích potrieb pri využitia kurzu.
12. máj 2020 - 10:00
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
 
 
 
 
 
 
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5502
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Začiatok podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 15. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
13
Obsadený počet miest: 
13
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Informačný webinár pre učiteľov ZŠ ohľadom atestácií a tvorby portfólia podľa zákonu 138/2019

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v  intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Profesijné štandardy - 12. 5. 2020 (13:00 - 13:30)

2. Tvorba atestačného portfólia 1. časť - 12. 5. 2020 (13:30 - 14:00)

3. Vypracovanie dištančného zadania - 14. 5. 2020 (60 min.)

4. Tvorba atestačného portfólia 2. časť - 15. 5. 2020 (15:00 - 15:15)

5. Atestácie podľa zákona 138/2019 - 15. 5. 2020 (15:15 - 16:00)

 

12. máj 2020 - 13:00
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5502
 
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=398
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odporúčania pre korektné hodnotenie a klasifikáciu žiakov v období koronakrízy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať možnosti korektného hodnotenia a klasifikácie žiakov v súlade s legislatívou v období koronakrízy.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci odborný zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Legislatívne východiská hodnotenia a klasifikácie.

Hodnotenie a klasifikácia online.

Proces kontinuálneho hodnotenia.

 

12. máj 2020 - 14:00
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=398
 
 
Tradičné netradične a netradičné tradične

Tradičné netradične a netradičné tradične

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Začiatok podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
7
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Webinár zameraný na pojmy kultúra, folklór, folklorizmus z hľadiska historicko-sociálneho a historicko-kultúrneho a na možnosti využitia tejto témy vo výučbe.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

- rozumie procesom transformácie pôvodných symbolov a znakov do rozličných oblastí folkloristiky

- rozlišuje tradičné hodnoty preberané do oblasti umenia od nenáležitého preberania prvkov folklóru do súčasnej kultúry

- rozumie historicko-sociálnym a historicko-kultúrnym kontextom stierania hraníc medzi vysokou a nízkou kultúrou

- dokáže plánovať a projektovať tému do výučby

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a projektovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Oboznámenie sa on line prostredím vzdelávania

2. Čo je kultúra, folklór, folkloristika

3. Transfer pôvodných symbolov a znakov do umenia a kultúry

4. Historicko-sociálne a historicko-kultúrne kontexty tradícií

5. Využitie témy vo výučbe

12. máj 2020 - 15:00
 
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Hodnotenie a klasifikácia žiakov na diaľku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 16:00
Koniec podujatia: 
utorok, 12. máj 2020 - 17:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odporúčania pre korektné hodnotenie a klasifikáciu žiakov v období koronakrízy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať možnosti korektného hodnotenia a klasifikácie žiakov v súlade s legislatívou v období koronakrízy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Riadiť realizáciu školského vzdelávacieho programu, 2.2 Riadiť realizáciu školského vzdelávacieho programu, výchovného programu školského zariadenia
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci záujmovej oblasti
hlavný majster odbornej výchovy
riaditeľ
triedny učiteľ
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Legislatívne východiská hodnotenia a klasifikácie.

Hodnotenie a klasifikácia online.

Proces kontinuálneho hodnotenia.

Poznámka: 
Webinár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov.
12. máj 2020 - 16:00