Primárne karty

All day
 
 
Before 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie

Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie

Podujatie: 
odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - od 8:00 do 12:00
Miesto konania: 
MPC, Horná 97, Banská Bystrica, veľká zasadačka 4.poschodie
Charakteristika ativity: 

Metodické inšpirácie sú orientované na rozvíjanie komunikačných zručností:

  • adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,
  • neverbálne sa vyjadrovať, chápať neverbálnu komunikáciu, 
  • verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor,
  • premyslene usmerňovať vlastný verbálny a neverbálny prejav.

Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Predmet správy: seminár 31.5.2018 

Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje):

Záväzne sa prihlasujem na seminár Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

Cieľová skupina: 
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Pracovisko: 
Banská Bystrica
Kapacita - počet účastníkov: 
25
31. máj 2018 - od 8:00 do 12:00
 
Agenda 2030 - Ciele udržateľného rozvoja

Agenda 2030 - Ciele udržateľného rozvoja

Podujatie: 
Odborný seminár
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - od 8:30 do 13:00
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Charakteristika ativity: 

Účastníci vzdelávania budú mať možnosť vidieť a vyskúšať si konkrétne aktivity, týkajúce sa globálnych aj lokálnych problémov životného prostredia, klimatickej zmeny a environmentálnej spravodlivosti. Získajú skúsenosti, ako žiakom zmysluplne a zaujímavo, predovšetkým na konkrétnych príkladoch, priblížiť tému Agendy 2030 ,

Semánár sa bude zaoberať otázkami:

Čo je to Agenda 2030?

Aký má súvis s Agendou 21?

Ktoré ciele udržateľného rozvoja sa týkajú aj Slovenskej republiky?

Aký by mal/mohol byť svet v roku 2030?

Aké by malo/mohlo byť Slovensko v roku 2030?

Cieľová skupina: 
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie
učiteľ pre primárne vzdelávanie
učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Trenčín
Kapacita - počet účastníkov: 
30
31. máj 2018 - od 8:30 do 13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metódy a čitateľské stratégie podporujúce aktívne učenie sa žiakov

Metódy a čitateľské stratégie podporujúce aktívne učenie sa žiakov

Podujatie: 
Odborný seminár s workshopom
Dátum a čas podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - od 13:00 do 16:00
Miesto konania: 
Gymnázium, Školská 26, 952 80 Vráble
Charakteristika ativity: 

Podpora čitateľskej gramotnosti v  rôznych fázach čítania pomocou metakognitívnych stratégií pre žiakov stredných škôl.

Cieľová skupina: 
učiteľ
Kontaktná osoba: 
Pracovisko: 
Nitra
Kapacita - počet účastníkov: 
20
31. máj 2018 - od 13:00 do 16:00