Manuál pre Atestácie

Vážení pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci (PZ a OZ)

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) informuje záujemcov o vykonanie atestácie, že žiadosti o vykonanie atestácie sa v tomto období podávajú do 31.12.2017
v elektronickej aj printovej forme

Prílohy k žiadosti: atestačná práca – 2 x v printovej forme a 2 x na CD (upevnenom na zadnej strane printovej práce), doklad o vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, (neoverené)  kópie dokladov o dosiahnutí požadovaného počtu kreditov sa  v prípade absolvovania prípravného atestačného vzdelania (neoverenú) kópiu osvedčenia o jeho absolvovaní, úradne overený doklad o vykonaní I. atestácie  (len k žiadosti o vykonanie II. atestácie).

Podrobnejšie informácie sú v prílohe Oznam k atestáciám 2017.

Po elektronickom prihlásení sa je potrebné svoju žiadosť o vykonanie atestácie vytlačiť a spolu s dvoma výtlačkami atestačnej práce vrátane podpornej dokumentácie zaslať na príslušné regionálne pracovisko MPC. Žiadosť o vykonanie atestácie obsahuje odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa, ktorým sa potvrdzuje správnosť uvedených údajov v žiadosti; ak žiadosť predkladá riaditeľ, odtlačok pečiatky a podpis zriaďovateľa.

Postup na elektronické vyplnenie žiadosti o vykonanie atestácie
1.    Pred vyplnením žiadosti o vykonanie atestácie sa zaregistrujte.
2.    Po zaregistrovaní vyplňte Žiadosť o vykonanie atestácie.
3.    Po vyplnení žiadosti  odošlite elektronickú verziu do systému.
4.    Po odoslaní žiadosť otvorte v zozname odovzdaných žiadostí a uložte PDF verziu do svojho priečinku/na svoj disk. 
5.    Žiadosť následne vytlačte, podpísanú spolu s pečiatkou školy alebo školského zariadenia pošlite poštou spolu s dvoma výtlačkami atestačnej práce a podpornou dokumentáciou na príslušné regionálne pracovisko MPC. Termín odoslania kompletnej  dokumentácie poštou je najneskôr do 30. 06. 2017 (rozhoduje dátum podania). 
6.    Vašu žiadosť považujeme za doručenú až po prijatí printovej žiadosti s kompletnou dokumentáciou. Následne pokračuje atestačné konanie obvyklým spôsobom. 
7.    Súčasťou atestačnej práce je čestné vyhlásenie, ktoré  tvorí samostatnú stranu pred obsahom atestačnej práce. Formulár je uvedený v dolnej časti  stránky  v dokumentoch na stiahnutie. 
8.    Žiadateľom o vykonanie atestácie odporúčame prečítať si pred podaním žiadosti Oznámenie k atestáciám.
9.    V prípade, že nastane problém so zaregistrovanim sa do systemu alebo so zaslanim žiadosti o vykonanie atestácie, využite  možnosť „Požiadať o pomoc“ (link vpravom dolnom rohu)  a  na uvedené miesto napíšte správu správcovi systemu, ktorý je v pracovnom čase online k dispozícii (odpovedá na otázky a rieši pripadne problémy).