Manuál pre Atestácie

Vážení pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci (PZ a OZ)

Podávanie žiadostí o atestáciu je dočasne pozastavené z dôvodu úprav v systéme a zmeny žiadosti o atestáciu - je určený termín sprístupnenia žiadosti:   15.5.2018

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) informuje záujemcov o vykonanie atestácie, že žiadosti o vykonanie atestácie sa v tomto období podávajú do 30.06.2018

v elektronickej aj printovej forme

Podpísaná žiadosť musí byť doručená na pracovisko MPC do termínu odovzdávania žiadostí:

  • ak ju doručíte osobne - na pracovisku MPC musí byť najneskôr 30.06.2018 (po tomto termíne nemusia byť pracoviská otvorené)
  • ak ju pošlete poštou - pečiatka pošty musí byť najneskôr 30.06.2018

Prílohy k žiadosti: atestačná práca – 2 x v printovej forme a 2 x na CD (upevnenom na zadnej strane printovej práce), doklad o vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, (neoverené)  kópie dokladov o dosiahnutí požadovaného počtu kreditov, v prípade absolvovania prípravného atestačného vzdelávania (neoverenú) kópiu osvedčenia o jeho absolvovaní, úradne overený doklad o vykonaní I. atestácie  (len k žiadosti o vykonanie II. atestácie).

Podrobnejšie informácie sú v prílohe Oznam k atestáciám 2018.

Po elektronickom prihlásení sa je potrebné svoju žiadosť o vykonanie atestácie vytlačiť a spolu s dvoma výtlačkami atestačnej práce vrátane podpornej dokumentácie zaslať na príslušné pracovisko MPC. Žiadosť o vykonanie atestácie obsahuje odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa, ktorým sa potvrdzuje správnosť uvedených údajov v žiadosti; ak žiadosť predkladá riaditeľ, odtlačok pečiatky a podpis zriaďovateľa.

Postup na elektronické vyplnenie žiadosti o vykonanie atestácie
1.    Pred vyplnením žiadosti o vykonanie atestácie sa zaregistrujte.
2.    Po zaregistrovaní vyplňte Žiadosť o vykonanie atestácie.
3.    Po vyplnení žiadosti  odošlite elektronickú verziu do systému.
4.    Po odoslaní žiadosť otvorte v zozname odovzdaných žiadostí a uložte PDF verziu do svojho priečinka/na svoj disk. 
5.    Žiadosť následne vytlačte, podpísanú vrátane pečiatky školy alebo školského zariadenia pošlite poštou, prípadne osobne doručte spolu s dvoma výtlačkami atestačnej práce a podpornou dokumentáciou na príslušné regionálne pracovisko MPC. Termín odoslania kompletnej  dokumentácie poštou je najneskôr do 30. 06. 2018 (rozhoduje dátum podania). 
6.    Vašu žiadosť považujeme za doručenú až po prijatí printovej žiadosti s kompletnou dokumentáciou. Následne pokračuje atestačné konanie obvyklým spôsobom. 
7.    Súčasťou atestačnej práce je čestné vyhlásenie, ktoré  tvorí samostatnú stranu pred obsahom atestačnej práce. Formulár je uvedený v dolnej časti  stránky  v dokumentoch na stiahnutie. 
8.    Žiadateľom o vykonanie atestácie odporúčame prečítať si pred podaním žiadosti Oznámenie k atestáciám.
9.    V prípade, že nastane problém so zaregistrovaním sa do systému alebo so zaslaním žiadosti o vykonanie atestácie, využite  možnosť „Rýchly kontakt“ (ikonka v pravom dolnom rohu) a napíšte správu správcovi systému, ktorý je v pracovnom čase online k dispozícii (odpovedá na otázky a rieši prípadné problémy).