Manuál pre Atestácie

Vážení pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci (PZ a OZ)

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) informuje záujemcov o vykonanie atestácie, že žiadosti o vykonanie atestácie sa v tomto období podávajú do 31.12.2018 v elektronickej aj printovej forme

Podpísaná žiadosť musí byť doručená na pracovisko MPC do termínu odovzdávania žiadostí:

  • ak ju doručíte osobne - na pracovisku MPC musí byť najneskôr 31.12.2018 (po tomto termíne nemusia byť pracoviská otvorené)
  • ak ju pošlete poštou - pečiatka pošty musí byť najneskôr 31.12.2018

Prílohy k žiadosti: atestačná práca – 2 x v printovej forme a 2 x na CD (upevnenom na zadnej strane printovej práce), doklad o vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, (neoverené)  kópie dokladov o dosiahnutí požadovaného počtu kreditov, v prípade absolvovania prípravného atestačného vzdelávania (neoverenú) kópiu osvedčenia o jeho absolvovaní, úradne overený doklad o vykonaní I. atestácie  (len k žiadosti o vykonanie II. atestácie).

Podrobnejšie informácie sú v prílohe Oznam k atestáciám 2018.

Po elektronickom prihlásení sa, je potrebné svoju žiadosť o vykonanie atestácie vytlačiť a spolu s dvoma výtlačkami atestačnej práce vrátane podpornej dokumentácie zaslať na príslušné pracovisko MPC. Žiadosť o vykonanie atestácie obsahuje odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa, ktorým sa potvrdzuje správnosť uvedených údajov v žiadosti. Ak žiadosť predkladá riaditeľ, odtlačok pečiatky a podpis zriaďovateľa.

Postup na elektronické vyplnenie žiadosti o vykonanie atestácie:
1.    Pred vyplnením žiadosti o vykonanie atestácie sa zaregistrujte - podrobný postup ako sa zaregistrovať nájdete TU. Ak ste už zaregistrovaní, prihláste sa.
2.    Skontrolujte si prosím Môj účet -> Upraviť, či máte správne a úplne vyplnené jednotlivé položky.
3.
    Vyplňte Žiadosť o vykonanie atestácie - potrebné je vyplniť všetky požadované položky. Ostatné položky budú do žiadosti vložené automaticky z vášho vyplneného profilu.
4.    Po vyplnení žiadosti (nájdete ju na Moja tabuľa alebo Moja atestácia) si ju poriadne skontrolujte a  odošlite elektronickú verziu do systému tlačidlom "Podať žiadosť". POZOR - po podaní žiadosti ju už nebude možné upravovať!
5.    Po odoslaní žiadosť otvorte v zozname odovzdaných žiadostí o atestáciu a uložte PDF verziu do svojho priečinka/na svoj disk. 
6.    Žiadosť následne vytlačte, podpísanú vrátane pečiatky školy alebo školského zariadenia pošlite poštou, prípadne osobne doručte spolu s dvoma výtlačkami atestačnej práce a podpornou dokumentáciou na príslušné regionálne pracovisko MPC. Termín odoslania kompletnej  dokumentácie poštou je najneskôr do 31.12.2018 (rozhoduje dátum podania). 
7.    Vašu žiadosť považujeme za doručenú až po prijatí printovej žiadosti s kompletnou dokumentáciou. Následne pokračuje atestačné konanie obvyklým spôsobom. 
8.    Súčasťou atestačnej práce je čestné vyhlásenie, ktoré  tvorí samostatnú stranu pred obsahom atestačnej práce. Formulár je uvedený v dolnej časti  stránky  v dokumentoch na stiahnutie. 
9.    Žiadateľom o vykonanie atestácie odporúčame prečítať si pred podaním žiadosti Oznámenie k atestáciám.
10.  V prípade, že nastane problém so zaregistrovaním sa do systému alebo so zaslaním žiadosti o vykonanie atestácie, využite  možnosť Rýchly kontakt“ (ikonka v pravom dolnom rohu) a napíšte správu správcovi systému, ktorý je v pracovnom čase online k dispozícii (odpovedá na otázky a rieši prípadné problémy).