Atestácie

Online podanie žiadosti o atestáciu je dočasne neprístupné.

Viac informácií nájdete v návode ako vyplniť žiadosť o atestáciu.

Termín na predkladanie žiadostí o atestáciu je do 31.12.2018 (rozhoduje dátum podania na pošte).

Dokumentácia k žiadosti o vykonanie prvej atestácie:

  • 2x vytlačená atestačná práca, s vloženým CD.
  • Kópie osvedčení o 30 kreditoch a prípravnom atestačnom vzdelávaní alebo kópie osvedčení o 60 kreditoch.
  • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, absolventi po roku 2009 aj vysvedčenie o DPŠ)

Dokumentácia k žiadosti o vykonanie druhej atestácie:

  • Všetky dokumenty ako pre prvú atestáciu
  • Overená kópia osvedčenia o prvej atestácii

Prečítajte si aj manuál pre atestácie

Žiadosť o povolenie na vykonanie opravnej atestačnej skúšky