všetky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
ZŠ B. Bartóka s VJM, Bratislavská 622/38, Veľký Meder
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. marec 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. marec 2020 - 16:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
30
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijné štandardy pedagogického zamestnanca, Portfólio

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
vychovávateľstvo
Kontaktná osoba: 
Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Komárno, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
PaedDr. Mária Pálinkáš
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. február 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. február 2020 - 16:15
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
30
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Profesijné štandardy pedagogického zamestnanca, Portfólio

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať pedagogických zamestnancov o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ. 

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
lektor vzdelávania
metodik profesijného rozvoja
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Žilina, Oravská cesta 11, Žilina
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 23. marec 2020 - 8:15
Koniec podujatia: 
pondelok, 23. marec 2020 - 12:15
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
30
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

- problematika profesijných štandardov PZ  v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z.,

- možnosti preukazovania úrovne profesijných kompetencií PZ, 

- riešenie modelových situácií v oblasti tvorby atestačných portfólií,

- riadenie profesijného rozvoja PZ v súlase s potrebami školy

 

 

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ a OZ v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých právnych predpisov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Profesijná kompetencia: 
Kompetencia 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v kontexte s riadením školy, školského zariadenia.
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 11. marec 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 11. marec 2020 - 12:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa venuje problematike profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v súlade s uplatňovaním zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v rámci metodického združenia, predmetových komisií a vzdelávacích oblastí.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať vedúcich MZ, PK a vzdelávacej oblasti (VO) o východiskách a možnosti  v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a VO.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Koordinovať profesijný rozvoj členov predmetovej komisie
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín, učebňa P8
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Ing. Vladimír Figel
Ing. Miroslava Jakubeková
Začiatok podujatia: 
utorok, 4. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 4. február 2020 - 11:30
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

- profesijné štandardy

- portfólio

- atestácie po novom

- ponuka vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať riaditeľov (zástupcov riaditeľov) stredných škôl o uplatňovaní zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

Profesijná kompetencia: 
Riadiť profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, školského zariadenia
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Detašované pracovisko MPC Košice, Južná trieda 10, 6. posch., učebňa č. 611
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
streda, 18. marec 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 18. marec 2020 - 13:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
1
Počet voľných miest: 
29
Tematické zameranie: 

Plánovanie profesijného rozvoja PZ/OZ aj v kontexte medzinárodných meraní.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

V rámci aktualizačného vzdelávania podporiť odbornú pripravenosť učiteľov základných a stredných škôl v oblasti plánovania a projektovania výučby s využitím aktuálnych zistení a výstupov PISA.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Riadiť tvorbu a aktualizáciu ŠkVP 3.3 Riadiť profesijný rozvoj PZ/OZ
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
riaditeľ
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Žilina - modrá aula 1.poschodie
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Anna Šurinová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 20. február 2020 - 8:15
Koniec podujatia: 
štvrtok, 20. február 2020 - 12:15
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný zdôraznenie spolupráce v kooperatívnych formách učenia. Venuje sa konkrétnym metódam a technikám kooperatívneho vyučovania, ktoré vytvárajú efektívne podmienky učenia sa žiakov prostredníctvom spolupráce. Súčasťou bude diskusia, výmena skúseností a námetov čerpajúcich z dobrej praxe účastníkov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať spôsobilosti učiteľov potrebné pre realizáciu edukačného projektu, v ktorom sa majú vytvárať efektívne podmienky pre spoluprácu žiakov   

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
Špeciálna základná škola M.R. Štefánika 83, Trebišov
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Začiatok podujatia: 
piatok, 28. február 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 28. február 2020 - 14:15
Počet hodín: 
7
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
7
Tematické zameranie: 

Obsahom workshopu bude prezentovanie konkrétnych technických postupov pri tvorbe ručnej a točenej keramiky, výroba ozdobných kachličiek, technika glazúrovania. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na aktualizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu v predmetoch výtvarná výchova, výchova umením a umenie a kultúra, pracovné vyučovanie a keramický krúžok.

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka, 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
Kunsthalle/ Bratislava, Nám. SNP 12, Bratislava
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Daniela Čarná, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. december 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. december 2019 - 12:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
21
Obsadený počet miest: 
21
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

November 89 je významným politickým medzníkom našich novodobých dejín, ktorý zásadne ovplyvnil aj postavenie umenia v spoločnosti. Nadobudnutá sloboda prejavu umožnila umelcom a umelkyniam nielen verejne prezentovať ich diela, ale aj otvorene vyjadrovať kritické názory. Pri príležitosti tridsiateho výročia novembrových udalostí pripravila Kunsthalle Bratislava výstavu Moc bezmocných zameranú na umenie, ktoré kriticky reflektuje spoločenské problémy v slovenskom a českom kontexte. Výstava mapuje, ako sa rozličné politické otázky odrážali v umeleckej tvorbe na Slovensku a v Českej republike v priebehu posledných tridsiatich rokov.

Účastníci workshopu sa zoznámia s výstavou a následne budú reflektovať výstavu prostredníctvom tvorivých aktivít galerijnej pedagogiky.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšírenie profesijných  kompetencií učiteľa výtvarnej  výchovy v oblasti využitia metód galerijnej animácie. Priblížiť učiteľom konkrétne možnosti využitia výstavy v rámci pedagogického procesu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Prílohy: 

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

Autori: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.

Ambíciou učebného zdroja je ponúknuť inšpirácie na zlepšenie vlastného sebapoznania v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, a tým zlepšovať aj poznávanie iných a komunikáciu s nimi. Komunikácia je nevyhnutnou súčasťou spolužitia ľudí, je základom sociálnej percepcie, ale aj pilierom spoznávania seba samých. Ide o špecifickú a jedinečnú činnosť, v ktorej sa zúročuje skúsenostný a vedomostný aparát komunikátora, ale najmä sa v nej odráža osobnosť človeka a jeho pocitová platforma, preto sa ju oplatí zdokonaľovať a skúmať.