Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

učiteľstvo pre 1. stupeň

Od predčitateľskej gramotnosti k čitateľskej gramotnosti

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová

Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní

Lektor: 
PaedDr. Oľga Nestorová

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková

Sumatívne hodnotenie žiakov vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda so zameraním na slovné hodnotenie

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková

Vzdelávanie žiakov z MRK, ktorí sú bez prístupu k inetrnetu

Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Autori: 
Mgr. Lucia Krivdová

E džvirina andro ZOO - charakteristika I.

Autori: 
Mgr. Lucia Krivdová

E džvirina andro ZOO - charakteristika I I.

E džvirina andro veša, andro maľi - vešutune, maľakere

Autori: 
Mgr. Marta Vendráková

Romaňi paramisi 2. kotor

Autori: 
Jana Koryová

O Roma andro paramisa

Autori: 
Mgr. Jacková Martina

Dromoro 3. kotor

Autori: 
Mgr. Marta Ovcarčíková

Charno vacht la romaňa paramisaha

Autori: 
Mgr. Lucia Krivdová

Kherutuňi džvirina the lakere ternore

Autori: 
Mgr. Katarína Kiráľová

Ľoľi phabori

Autori: 
PaedDr. Sabolová Otília

E Ľoľi šeraľi

Autori: 
Mgr. Daniel Hacio

E džvirina andro parmisa IV.

Autori: 
Mgr.Daniel Hacio

E džvirina andro parmisa III

Pale la džvirinakeri paluňi fala jevende - sikhľavne teksti the buťakre ľilengro suboris.

Autori: 
PaedDr. Anna Kočanová

So kampel te džanel pal o reguli andro dromeskero phiriben

Autori: 
Mgr. Balážová Irena

Paramisatar andre paramisi 1. kotor

Autori: 
Mgr. Erika Gánovská

Rómsky názov:
Preložil: Mgr.Matej Adam

Autori: 
Mgr. Anna Sokolská

Slovenčinarikos andal e trito

Autori: 
Mgr. Katarína Hvizdová

O ruv the o efta buzňici

Autori: 
Mgr. Erika Gánovská

Prinďaras la K. Bendova perdal lakere ľila I.

Autori: 
Mgr. Silvia Poljaková

Prindžar the arakh andre - 3. klasa, jekhto kotor

Autori: 
PaedDr. Mgr. Vaculčiaková Elana

O geňipen hin perdal mande bavišagos 3. klasa

Autori: 
Pavlikovská Zdena, Mgr.

Učebný zdroj je zameraný na rozvoj čítania s porozumením pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Autorka prezentuje 21 pracovných listov s literárnym textom, na ktorý nadväzujú úlohy. Zaujímavo spracované úlohy sú zamerané na precvičovanie čítania s porozumením      a sú doplnené vhodným obrazovým materiálom.

Autorka v učebnom zdroji ponúka 5 pracovných listov z matematiky, 6 pracovných listov z prírodovedy a 3 pracovné listy z vlastivedy zamerané na preopakovanie a utvrdzovanie učiva v spomínaných predmetoch v 3. ročníku ZŠ. Úlohy z matematiky sú numerické a slovné  na násobenie a delenie v číselnom obore do 20 a na ščítanie a odčítanie v číselnom obore do 10 000. Ulohy z prírodovedy na problematiku živej a neživej prírody a úlohy z vlastivedy na prácu s mapou Slovenska a históriu Slovenska.

Učebný zdroj ponúka súbor 16 pracovných listov zameraných na precvičovanie slovnej zásoby a gramatických javov z anglického jazyka v 3. ročníku ZŠ. Pracovné listy obsahujú úlohy zadané zábavnou formou, väčšinou prostredníctvom obrázkov, tajničiek, dopĺňania pojmov k obrázkom, dopĺňania hlások do slov pod obrázok.