matematika

Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská

Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská

Práca s textom na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková

Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková

Objemy a povrchy telies v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra

Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková

Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike

Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková

Využitie vybraných aktivizujúcich metód v matematike

Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková

Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh

Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková

Využitie čitateľskej gramotnosti v matematike na zvyšovanie úspešnosti riešenia slovných úloh

Lektor: 
RNDr. Ľuboslava Ferčíková

GeoGebra pre učiteľov 1. stupňa ZŠ

Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.

Finančná gramotnosť pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská

Posilňovanie kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v matematickom myslení

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská

Formatívne hodnotenie v súčinnosti s rozvíjaním matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy

Lektor: 
PaedDr. Monika Gregušová

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková

Posilňovanie kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v matematickom myslení

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská

Metódy a nástroje formatívneho hodnotenia v rámci prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková

Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská

Základy 3D modelovania v programe TinkerCAD

Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP

Tvorba učebných úloh pre domáce učenie sa žiakov

Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Autori: 
Baňasová Jana, Mgr

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie matematiky. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na premenu jednotiek hmotnosti.

Autori: 
Šikulová Mária, Ing.

Učebný zdroj ponúka názorné a doplňujúce úlohy ku kružnici a kruhu pre žiakov základnej školy. Autorka ponúka tematicky zaujímavé úlohy na pochopenie rozdielu medzi kružnicou a kruhom a zároveň precvičenie výpočtu polomeru, priemeru, obvodu a obsahu.

Autori: 
Šikulová Mária, Ing

Publikácia obsahuje úlohy na precvičovania poznatkov žiakov 2. stupňa ZŠ o trojuholníku. Úlohy sú zamerané na určovanie strán trojuholníka, uhlov trojuholníka, obvodu trojuholníka a určovanie obsahu trojuholníka. Autorka prezentuje úlohy zamerané na určovanie ťažníc trojuholníka, osi súmernosti a na využitie Pytagorovej vety.

Autori: 
Šikulová Mária, Ing

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie matematiky. Publikácia obsahuje 22 pracovných listov s úlohami zameranými na zlomky. Publikácia je vhodná na precvičovanie učiva.

Učebný zdroj sa skladá z piatich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 9. ročníku z tematických celkov „Mocniny a odmocniny“, „Pravdepodobnosť a štatistika“ a „Podobnosť trojuholníkov. Ďalšiu časť tvorí 5 pracovných listov z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to „Príprava na testovanie 9“ a „Tretia mocnina a odmocnina“. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Učebný zdroj sa skladá z piatich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 8. ročníku z tematických celkov „Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami“, „Premenná, výraz, rovnica“, „Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov“ a „Finančná matematika“. Ďalšiu časť tvoria tri pracovné listy z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to Opakovanie učiva zo 7. ročníka (vstupný test) a Opakovanie učiva TC 1 a TC 2. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Autori: 
Leščinský Miroslav, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka  3. časť testov z matematiky. Obsahuje úlohy z tematického celku geometria a meranie Obrázky v testoch sú ilustračné. Dĺžky úsečiek a veľkosti uhlov na obrázkoch nemusia presne zodpovedať zadaniam úloh. Táto zbierka úloh môže byť  vhodnou učebnou pomôckou pri príprave na celoslovenské testovanie a prijímacie pohovory na stredné školy. Testy je možné nakopírovať a je k nim priložený aj odpoveďový hárok s pokynmi na jeho vyplnenie.