informatika

Autori: 
Mgr. Šillingová Mácsová Ildikó

 Publikácia je určená pre 5.ročnik základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.   Spracovaná je téma  Programovanie v rámci predmetu informatika, kde učiteľ/žiak môže pomocou textu a obrázkov  lepšie túto tému, kde je potrebné pochopiť algoritmus programovania, upevniť.  

Autori: 
Mgr. Komárová Petra

Učebný zdroj je určený pre žiakov ôsmeho ročníka, ako učebný materiál na hodiny novovytvoreného predmetu Digitálny svet. Učebný zdroj je zostavený podľa osnov predmetu Digitálny svet vytvoreného na základe školského vzdelávacieho programu. Prvá kapitola Algoritmy a programovanie je spracovaná do programovej podoby. Sú tu opísané jednotlivé programy, metodika ich tvorby a samozrejme nechýba ani vytvorený materiál na ich tvorbu a hotové, funkčné programy.

Autori: 
Mgr. Komárová Petra

Učebný zdroj je určený pre žiakov ôsmeho ročníka, ako učebný materiál na hodiny novovytvoreného predmetu Digitálny svet. Učebný zdroj je zostavený podľa osnov predmetu digitálny svet vytvoreného na základe školského vzdelávacieho programu. Nachádzajú sa tu rozpracované témy z okruhu komunikácia a internet. 

Autori: 
Schwarzová Monika Mgr.

Učebný zdroj je určený  pre lepšie pochopenie a nacvičenie práce s počítačom. Jednotlivé témy sú rozčlenené podľa náročnosti, niektoré zvládne aj začiatočník, ďalšie sú určené žiakom, ktorí už zvládli základné zručnosti. Učebný zdroj je rozdelený podľa tém – každá téma obsahuje úlohy a cvičenia, často s návodom na riešenie alebo postupom riešenia.

Autori: 
Mgr. Komárová Petra

Hlavným zámerom tejto práce je vypracovanie učebných zdrojov pre ţiakov 7. ročníka v novovytvorenom predmete Digitálny svet. Obsah predmetu sme rozdelili do piatich častí (PRÁCA S INFORMÁCIAMI, KOMUNIKÁCIA A INTERNET, ALGORITMY A PROGRAMOVANIE,  IKT A PROGRAMOVÉ SYSTÉMY, SPOLOČNOSŤ A TECHNOLÓGIE). 

Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne
Autori: 
PaedDr. Iveta Labjaková

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu Interaktívna tabuľa v edukačnom procese je študijným materiálom pre účastníkov daného vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti aktívneho a efektívneho využívania softvéru interaktívnej tabule pri tvorbe interaktívnych edukačných materiálov (predvádzacích zošitov) a ich implementácie do vzdelávacích alebo výchovných aktivít v edukačnom procese.

Autori: 
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD. PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD. PaedDr. Milan Moravčík, PhD.

.

Autori: 
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD. PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD. Mgr. Štefan Ligas, PhD.

.

Autori: 
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. PaedDr. Milan Moravčík, PhD.

.

Autori: 
PaedDr. Daniela Bezáková, PhD. PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD. PaedDr. Martina Chalachánová PaedDr. Milan Moravčík, PhD.

.

Autori: 
PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD. PaedDr. Roman Hrušecký, PhD. PaedDr. Anita Škodáčková, PhD.

.

Autori: 
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. PaedDr. Mária Králiková PaedDr. Jana Pekárová, PhD. PaedDr. Gabriela Strýčková,...

.

Autori: 
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. Mgr. Eva Mujkošová PaedDr. Jana Pekárová, PhD. doc. RNDr. Viera Uherčíková, ...

.

Autori: 
PaedDr. Ján Záhorec, PhD; PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.

.

Informačné technológie zasahujú do všetkých oblastí života. V oblasti plánovania času existujú aplikácie, ktoré v spojení s komunikačnými nástrojmi vytvárajú digitálne prostredie vhodné na skvalitnenie organizovania času vedúcich pracovníkov, ale aj ostatných zamestnancov škôl a na ich vzájomnú kooperáciu pri riešení rôznych úloh.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj digitálnej gramotnosti na základných školách a stredných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je prezentovať účastníkom vzdelávania tému demokracie na internete a rozvíjať digitálne a mediálne kompetencie pedagogických zamestnancov.

Autori: 
J. Hnatová, D. Knapík, M. Gubrická

Učebný zdroj opisuje rozširujúce možnosti komunikácie vo vyučovacom procese s využitím internetu a dostupných informačno-komunikačných technológií. Formálna stránka predloženého materiálu rešpektuje požiadavky kladené na písanie materiálu určeného pre samoštúdium. Obsah je členený do kapitol, v ktorých nájdeme prehľadne usporiadané pojmy, postupy a možnosti ich využitia týkajúce sa teoretického vstupu do danej problematiky, dištančných aktivít zameraných na využitie asynchrónnej a synchrónnej komunikácie v komunikácii učiteľa v rámci vyučovacieho procesu.

Autori: 
J. Hnatová, D. Knapík

Vychádzajúc z rozsahu zvolenej témy si autori  učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu Učiteľ a internet nekládli za cieľ podrobný opis všetkých možností a postupov týkajúcich sa vybraných tém. V prípade potreby v texte uvádzajú odkazy na ďalšie doplňujúce informačné zdroje. Výsledný text spracovávali so zámerom priblížiť aktuálne možnosti využitia internetu v profesijnej i edukačnej praxi učiteľa. Tieto ilustrovali ukážkami z rôznych odborov tak, aby poskytovali učiteľom pestrý zdroj inšpirácie.

Autori: 
M. Jakubeková, J. Kapusta, M. Drlík

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému vzdelávaciemu programu je poukázať na formy elektronického vzdelávania v čase, keď PC a internet už majú nezastupiteľnú úlohu v školskom prostredí. Moodle ako softvérový balík spĺňa podmienky takéhoto vzdelávania, navyše ide o voľne dostupnú aplikáciu, ktorá spĺňa podmienky uceleného systému od informácií, študijných materiálov, testov a spätnej väzby.

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu prístupnou formou predstavuje prezentácie nielen v elektronickej podobe, ale aj v širšom kontexte ako nástroj odovzdávania informácií a poznatkov pre potreby vzdelávania. Autori okrem postupov tvorby prezentácie zdôrazňujú dôležitosť prípravy, znalosť publika  a upozorňujú aj na nutnosť rešpektovať pri tvorbe prezentácií autorský zákon.

Autori: 
A. Töröková,I. Šóš

Učebný text bol vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Využitie textového editora v práci pedagogického zamestnanca. Určený je nielen účastníkom vzdelávania, ale aj ostatným používateľom, ktorí sa prvýkrát oboznamujú s možnosťami práce v textovom editore a potrebujú si osvojiť základné počítačové zručnosti a návyky.

Autori: 
T. Lavický,Z. Tkáčová

V základných a stredných školách sa špecificky problematike nanovedy a nanotechnológií prakticky nikto nevenuje, čo je spôsobené jednak absenciou učebných materiálov, jednak nedostatočnou prípravou učiteľov. Pritom je to interdisciplinárna problematika, ktorá sa prierezovo dotýka chémie, biológie, fyziky, informatiky, odborných predmetov mnohých študijných odborov, ale v neposlednom rade aj ekológie či etiky. Cieľom tohto učebného materiálu je predstaviť učiteľom rôznych predmetov základy nanovedy a nanotechnológií tak, aby si túto problematiku vedeli začleniť do svojej výučby.

Autori: 
RNDr. Erika Fryková

Učebný zdroj zahŕňa dve kapitoly. Prvá je venovaná interaktívnym tabuliam a ich príslušenstvu všeobecne a tabuli QOMO konkrétne a takisto poskytuje informácie o jednotlivých nástrojoch softvéru Flow!Works. Druhá kapitola prezentuje možnosti využitia tabule a softvéru vo vyučovaní (prostredníctvom vytvorených dokumentov, postupom ich tvorby, ako aj metodiky použitia).

Autori: 
A. Töröková M. Števčík

Učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Tvorba edukačných multimédií má slúžiť učiteľom, ktorí budú chcieť vytvárať svoje multimediálne edukačné materiály a používať ich vo vyučovacom procese. Hlavná časť zdroja sa venuje pravidlám multimediálnych prvkov, ako aj celej aplikácie.

Metodická príručka Didaktika odborného výcviku je jeden z učebných zdrojov vytvorených k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Kvalifikačné štúdium pre majstrov odborného výcviku na získanie pedagogickej spôsobilosti. Zameriava na moderné vyučovanie učiteľov alebo majstrov odborného výcviku využívaním prostriedkov IKT vo vzdelávacom procese. Cieľom príručky je prostredníctvom zaujímavých textov a motivujúcich kontrolných otázok a úloh naučiť majstrov odbornej výchovy efektívne používať informačné a komunikačné technológie v odbornom výcviku.

Rozvoj pôsobilosti pedagogických zamestnancov aplikovať pravdepodobnosť a štatistiku v školskej praxi. Rozšírenie schopnosti interpretovať štatistické informácie vo forme textov, čísel, percent, grafov, tabuliek, schém v rôznych kontextoch.

Rozšírenie poznatkov pedagogických zamestnancov o možnostiach využívania aktivizujúcich vyučovacích metód na rozvoj podnikateľských kompetencií, podporu podnikateľského myslenia a motiváciu žiakov k podnikaniu.

Prehĺbenie a rozšírenie funkčnej gramotnosti učiteľov v oblasti IKT so zameraním na podporu procesu učenia sa.