Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

anglický jazyk

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.

Motivácia na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová

Motivácia na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová

Motivácia na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.

Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Autori: 
Augustínová Lucia, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie anglického jazyka v 5. ročníku základnej školy. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov so zameraním na prítomný jednoduchý čas, prítomný priebehový čas a prítomný jednoduchý a priebehový čas – čítanie.

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie anglického jazyka a krúžku zameraného na anglický jazyk. V učebnom zdroji sú pútavým spôsobom prezentované úlohy pre žiakov na precvičovanie anglickej gramatiky.

Publikácia  obsahuje pracovné listy z anglickej gramatiky pre 5.ročník základnej školy. Spracované sú témy  – množné číslo podstatných mien, privlastňovacie zámená, sloveso mať, slovná zásoba v rámci témy Zvieratá.

Autori: 
Augustínová Lucia, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy zamerané na anglickú gramatiku pre 6.ročník s dôrazom na minulý jednoduchý čas. Spracované sú témy: minulý jednoduchý čas – slovesá,  na sloveso byť v minulom čase, na pravidelné slovesá minulého času, nepravidelné slovesá minulého času, tvorenie otázok v minulom jednoduchom čase, tvorenie záporu v minulom jednoduchom čase a na cvičenia  minulého jednoduchého času .

Autori: 
Matyisová Terézia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v siedmom ročníku základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní slovnej zásoby a žiakom pomáhajú získavať konkrétnejšie a ucelenejšie predstavy o tom, čo sa učia. 

Autorka v publikácii ponúka úlohy a aktivity, ktoré využívala v záujmovom útvare anglický jazyk pre II. stupeň ZŠ. Sú zamerané na precvičovanie členov, ukazovacích zámen, časovanie slovesa mať, množné číslo podstatných mien, privlastňovacích zámen, rodu podstatných mien, prídavných mien, prísloviek a časov: jednoduchého prítomného času, priebehového prítomného času, jednoduchého minulého  a budúceho času a predprítomného času.

Autori: 
Sojková Iveta, Mgr.

Publikácia prezentuje súbor pracovných listov a učebných textov pre žiakov 1. stupňa základnej školy, ktoré pomôžu žiakom zvládnuť učivo anglického jazyka. Pracovné listy slúžia na upevnenie učiva hravou a zábavnou formou a zároveň prostredníctvom týchto pracovných listov spoznávajú žiaci život vo Veľkej Británii.

Autori: 
Lipták Csank Katalin, Mgr.

Cieľom tohto učebného zdroja je poskytnúť pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie anglického jazyka jednoduchou, hravou formou. Materiál je určený pre mladších aj starších žiakov. Pracovné listy ponúkajú zmes zábavných úloh, ktoré môžu byť spestrením výučby jazyka popri osvojovaní a upevňovaní gramatiky a slovnej zásoby. Pracovné listy popri precvičovaní slovnej zásoby poslúžia aj na rozvoj čítania v anglickom jazyku. Úlohy sú hravé, ale vyžadujú si pozorné čítanie. Cvičenia sa môžu používať ako doplnkový materiál pre potreby krúžkovej činnosti.

Autori: 
Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Zábavná angličtina. Žiakom má pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku, ktoré rieši hravou formou.

Autori: 
Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Zábavná angličtina. Žiakom má pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku, ktoré rieši hravou formou.

Autori: 
Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Zábavná angličtina. Žiakom má pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku, ktoré rieši hravou formou.

Autori: 
Oravcová Martina, Mgr.

Učebný zdroj je určený na edukáciu anglického jazyka na rozšírenie slovnej zásoby. V učebnom zdroji sú prezentované pracovné listy s témami: Rodina, Čísla 1-12,  Interiér a exteriér domu, Odevy, Sviatky,  Ročné obdobia, Dni v týždni, Určité a neurčité členy.

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.