Aká je tvoja ekostopa?

Aká je tvoja ekostopa?

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita...
 

Názov: Aká je tvoja ekostopa?

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základnej školy

Tematická oblasť výchovy a vzdelávania: prierezová téma – environmentálna výchova

Kľúčové kompetencie:

- gramotnosť,

- kompetencia vo vede,

- digitálna kompetencia,

- osobná a sociálna kompetencia,

- kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a 

  prejavu

 

 

 

Hlavný cieľ: aktívne sa podieľať na predchádzaní a eliminácii poškodzovania životného prostredia.

Špecifické ciele:

- kognitívny: aplikovať osvojené vedomosti z problematiky environmentálnej výchovy v realizovanej aktivite;

- afektívny: vyjadriť svoj názor na prezentované environmentálne problémy;

- psychomotorický: pracovať s digitálnymi technológiami.

Prostredie: školské

Forma a počty: skupinová, individuálna, frontálna

Trvanie: 15 – 20 minút

 

Anotácia:

Prezentovaná aktivita môže prispieť k získavaniu špecifických kompetencií žiakov, ktoré smerujú k zodpovednému environmentálnemu správaniu. Na základe komplexných vedomostí môžu žiaci získať aj zručnosti, návyky a postoje, ktorými môžu chrániť prírodu a zlepšovať životné prostredie prostredníctvom činností primeraných ich veku. Budú východiskom formovania pozitívneho vzťahu k svojmu okoliu, ako rozvíjania schopností proenvironmentálne myslieť a konať.

Potrebný materiál: notebook alebo PC pre každého žiaka, resp. dvojicu, internet

Opis postupu realizácie:

Aká je tvoja ekostopa?

Práca so stránkou: www.ekostopa.sk

Úvodná informácia (motivácia): Bez ohľadu na to, kde žijeme, potrebujeme na prežitie prírodné zdroje, služby, ktoré nám poskytuje naša Zem. Takisto každý z nás zanecháva menšie či väčšie stopy na životnom prostredí. Vplyv každého z nás je možné vyjadriť prostredníctvom plochy zemského povrchu potrebnej na uspokojenie nášho konzumného spôsobu života ... (podrobnejšie informácie: http://www.ekostopa.sk/co-je-ekologicka-stopa)

Zistite svoju vlastnú ekostopu (dotazník na stránke: http://www.ekostopa.sk/calc/index.php).

Poznámky pre učiteľa:

Žiaci pravdepodobne zistia, že ich ekostopa sa pohybuje na úrovni 2 – 3. Znamená to, že keby každý obyvateľ Zeme žil ako oni, potrebovali by sme na prežitie v priemere 2 – 3 planéty Zem.

Uvedené skutočnosti nútia žiakov zamyslieť sa nad vlastným spôsobom života vo vzťahu k čerpaniu prírodných zdrojov Zeme, produkovaniu odpadu, dopravným možnostiam atď.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Napr.: Zamyslite sa a navrhnite aspoň jeden spôsob, ako by ste mohli zmenšiť svoju ekostopu na Zemi. Je to možné?

- vytvorenie priestoru na diskusiu

Ak je na stránke zaregistrovaná vaša škola, potom je možné hľadať odpovede na otázky:

Akú ekostopu naša škola? Ako by sme ju mohli zmenšiť?

 

Autor/Zdroj: RNDr. Erika Fryková, učiteľka profesijného rozvoja, regionálne pracovisko MPC Prešov

Ďalšie zdroje: www.ekostopa.sk