Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Robme veci spolu lepšie.
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.
Vlajka Ruskej federácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2018/2019.

Školský servis Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) zverejnil v pondelok 11. 12. 2017 vo svojom servise, ako aj na svojom portáli skolskyservis.teraz.sk článok o aktivite Metodicko-pedagogického centra (MPC) ohľadom moderných vzdelávacích predmetov pre učiteľov angličtiny na stredných školách. Článok uvádzame v plnom znení, link na originál nájdete na konci textu.

Stredné školy môžu získať vzdelávacie materiály na výučby angličtiny. Materiály využíva momentálne približne 2000 stredoškolských angličtinárov.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizovalo v Bratislave 12. decembra 2017 odborný seminár, na ktorom sa zúčastnilo 30 študentov Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave a ich dvaja vysokoškolskí učitelia prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc. a Mgr. Adriana Nagyová, PhD.

 

Študenti pripravujúci sa na učiteľské povolanie v súlade s rámcovým študijným programom v predmete školský manažment absolvujú v rámci blokovej výučby odborné semináre v inštitúciách, ktoré poskytujú vzdelávanie žiakom alebo učiteľom a zisťujú kvalitu školy.

 

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove zorganizovalo 5. decembra 2017 odborný seminár o pozitívnych skúsenostiach z praxe pedagogických zamestnancov pracujúcich s deťmi a žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom stretnutia bolo formou prezentácií poskytnúť účastníkom základné informácie o výsledkoch komparácie výskumov z rokov 2005, 2007, 2009, 2010 a 2015 o postavení žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výchovno-vzdelávacom systéme SR a ponúknuť pozitívne skúseností z práce so spomínanou cieľovou skupinou.

 

Regionálne pracovisko MPC Prešov zorganizovalo v posledný novembrový deň odborný seminár na tému prírodovednej gramotnosti, na ktorom sa zúčastnila takmer stovka učiteľov základných a stredných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja.