Metodicko-pedagogické centrum

Robme veci spolu lepšie

Aktuality

Pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia o ukončení vzdelávania a o vykonaní atestácie

 

 

Metodicko-pedagogické centrum vydáva tieto pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia zo vzdelávania absolvovaného na niektorom regionálnom alebo detašovanom pracovisku MPC alebo duplikát osvedčenia o vykonaní atestácie:

 

Naposledy upravené: 
03.05.2017
Autor: 

Vážená pani riaditeľka dovoľujem si Vám vyjadriť poďakovanie v mene Komory školských logopédov, o.z. za spoluprácu pri organizovaní Workshopu školských logopédov konaného 20.4. 2017 v Trnave. Osobne ďakujem pani PaedDr. Výbohovej Darine, PhD., riaditeľke sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja a RNDr.

Naposledy upravené: 
26.04.2017

Manuál pre Atestácie

Vážení pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci (PZ a OZ)

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) informuje záujemcov o vykonanie atestácie, že žiadosti o vykonanie atestácie
sa v tomto období podávajú do 30. 06. 2017

v elektronickej aj printovej forme

Prílohy k žiadosti: atestačná práca – 2 x v printovej forme a 2 x na CD (upevnenom na zadnej strane printovej práce), doklad o vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, (neoverené)  kópie dokladov o dosiahnutí požadovaného počtu kreditov a  v prípade absolvovania prípravného atestačného vzdelania (neoverenú) kópiu osvedčenia o jeho absolvovaní, úradne overený doklad o vykonaní I. atestácie  (len k žiadosti o vykonanie II. atestácie).

Podrobnejšie informácie sú v prílohe Oznam k atestáciám 2016.

Trvanie projektu: 2016 - 2020
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Adresa na stránku projektu je : http://npsov.mpc-edu.sk/

 

 

Naposledy upravené: 
02.06.2017
Autor: 

Najčastejšie problémy pri registrácii a podávaní žiadostí o atestáciu.

Najväčšia chyba: Nečítate inštrukcie, ktoré sú tu napísané v 2 článkoch - PROSÍM PREČITAJTE SI TO dôkladne a s porozumením.

1. Registračný mail, ktorý Vám bol odoslaný, občas skončí v SPAMe - preto ak ho nemáte skontrolujte si aj priečinok SPAM  v poštovej schránke.

Naposledy upravené: 
04.04.2017
Autor: