Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Robme veci spolu lepšie.
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje vzdelávanie v programoch a moduloch programov vzdelávania a realizuje atestácie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov regionálneho školstva na základe oprávnenia č. 1/2019-AT vydaného ministerstvom školstva. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje vzdelávacie podujatia a poskytuje poradenstvo a odborno-metodickú podporu. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Aktuality

Informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných a partnerských inštitúcií

Ponuka vzdelávania

Ponuka schválených programov vzdelávania a odborných podujatí

Konzultácie

Priestor pre jednotlivcov a skupiny na konzultácie na aktuálne témy

Učiteľské fóra

Priestor na online diskusiu

Materiály na stiahnutie

Tematický výber publikácií, učebných textov a článkov

Inšpirácie

Inšpirácie a tipy na učebné činnosti, didaktické pomôcky a iné aktivity pre učiteľov