Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Robme veci spolu lepšie.
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Európska školská sieť prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra prosí učiteľov predmetov veda, technika, inžinierstvo a matematika o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Tento dotazník je určený pre učiteľov predmetov veda, technika, inžinierstvo a matematika (VTIM) na úrovni stredoškolského vzdelávania (nižšie a vyššie stredné vzdelávanie – študenti vo veku 10 až nad 19 rokov) a jeho cieľom je zbierať informácie o vzdelávacích postupoch pri výučbe týchto predmetov.

Metodicko-pedagogické centrum na svojom detašovanom pracovisku v Trenčíne pripravilo 11. júna 2018 odborný seminár s témou Významné osmičky v našich dejinách. Učitelia občianskej náuky a dejepisu zo základných a stredných škôl sa stali poslucháčmi, ale aj aktívnymi účastníkmi podnetného seminára.

Skúsený pedagóg a lektor Marián Mišík, učiteľ gymnázia v Dubnici nad Váhom, sa v rámci seminára zameral na aktuálne historické výročia z pohľadu pedagóga. Workshop bol venovaný tvorbe a prezentovaniu úloh a aktivít zameraných na aktívnu prácu žiaka s informáciami o našej histórii.

Detašované pracovisko MPC v Trenčíne pripravilo pre učiteľov základných a stredných škôl odborný seminár Rozvoj gramotností pre 21. storočie – cesta k životaschopnosti absolventov. Seminár sa konal 12. júna 2018.

Ústrednou témou boli kompetencie, ktoré na meniacom sa trhu práce umožnia jednotlivcovi vykonávať rôzne povolania, zastávať v produktívnom živote rôzne pracovné pozície a v rámci celoživotného vzdelávania pružne reagovať na novovznikajúce profesie.

Prvá časť seminára bola venovaná kompetenciám potrebným pre mladú generáciu a spôsobu, ako pristupovať k ich rozvoju. Účastníci sa oboznámili s rôznymi typmi vzdelávacích aktivít zameraných na podporu kritického myslenia, tvorivosti a inovácií, práce s informáciami, rozhodovania alebo riešenia problémov.

V druhej časti skúsený lektor z oblasti podnikateľského vzdelávania predstavil možnosti podnecovania záujmu mladých ľudí o podnikanie s dôrazom na podnikateľské kompetencie a finančnú zodpovednosť.

Príklady dobrej praxe pri spolupráci školy a rodiny žiaka z marginalizovaných rómskych komunít prinieslo spoločné stretnutie Klubu učiteľov nultých ročníkov a Klubu pedagogických asistentov, ktoré organizovalo 11. júna 2018 regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove, ROCEPO.

Stretnutie pripravovali Elena Cinová a Viera Šándorová. Téma stretnutia a výber niekoľkých učiteľov a pedagogických asistentov, ktorí sa mohli podeliť so svojimi pozitívnymi skúsenosťami, sa udial na základe požiadavky účastníkov posledných stretnutí Klubu učiteľov nultých ročníkov a Klubu pedagogických asistentov.

Prínosné boli konkrétne príklady pozitívnej spolupráce školy a rodiny. Na účastníkov zapôsobili aktivity prezentované učiteľom Miroslavom Baníkom zo ZŠ v Hlinom, medzi ktoré patria napríklad sobotňajšie stretnutia s deťmi a rodičmi priamo v osade, Deň otcov, alebo aj Noc rozprávky v škole za spoločnej účasti detí a rodičov.

Ako byť finančne slobodný? Ako to naučiť študentov stredných škôl? Aj na tieto otázky hľadali odpovede účastníci interaktívneho odborno-metodického seminára s názvom Finančná sloboda, ktorý zorganizovalo regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave v spolupráci s OVB Allfinanz Slovensko dňa 6. júna 2018.

Na vzdelávaní sa zúčastnili učitelia stredných škôl z Bratislavského a Trnavského kraja, ktorí sa pod vedením certifikovaných lektorov oboznámili so stolovou hrou Finančná sloboda ako didaktickou učebnou pomôckou. Pomocou nej môžu efektívnejšie naučiť študentov, ako narábať s financiami a ako myslieť tak, aby vedeli s financiami narábať.