Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Robme veci spolu lepšie.
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia škôl a školských zariadení,

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) ako rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR poskytuje kontinuálne vzdelávanie a realizuje atestačný proces pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou v rámci svojich troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk.

Na záver školského roka 2017/18 by sme sa Vám a Vašim zamestnancom radi poďakovali za záujem a  dôveru, ktoré ste v uplynulom období prejavili MPC.

MPC má záujem aj naďalej poskytovať a zlepšovať služby pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Dovoľte nám preto informovať Vás o niektorých pripravovaných zmenách v nasledujúcom období.

Prednášky a diskusia na témy súvisiace s praxou vychovávateľov školských internátov bolo náplňou pracovného stretnutia vychovávateľov a žiakov školských internátov, ktorý zorganizoval 20. júna 2018 školský internát pri Športovom gymnáziu v Trenčíne. Jeho súčasťou bola aj prezentácia PaedDr. Jany Verešovej, PhD. z regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Bratislave na tému Napĺňanie kompetenčného profilu vychovávateľov prostredníctvom vzdelávaní v RP MPC Bratislava.

Na úvod účastníkov privítal riaditeľ Športového gymnázia Mgr. Jozef Pšenka a zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania Mgr. Lenka Sádecká Ondrášková. Tá následne predstavila školský internát a aktivity realizované v počas roka.

Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava – to bol obsah vzdelávacieho worskhopu v priestoroch Bratislavského hradu pre žiakov gymnázií z Malaciek a Dobříše z Česka 19. júna 2018. Výstava bola inštalovaná pri príležitosti stého výročia založenia Československej republiky.

Worshop pre žiakov oboch gymnázií sa konal následne po tom, čo oba tieto kolektívy zvíťazili v súťažno-vzdelávacom projekte „100 rokov Československa v našej škole. Rozprávame rodinné príbehy“. Stretnutie sa uskutočnilo v Historickom múzeu Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade, ktoré nad projektom prevzalo aj záštitu.

Žiaci mali k dispozícii pracovné listy vytvorené v spolupráci autoriek – učiteliek pre kontinuálne vzdelávanie Metodicko-pedagogického centra PaedDr. Márie Onuškovej, PaedDr. Oľgy Nestorovej a Mgr. Beaty Jurákovej. Učiteľky žiakom vysvetlili techniku práce na stanovištiach, rozdelili žiakov do skupín a po splnení úloh v pracovných listoch nasledovala záverečná reflexia.

Európska školská sieť prostredníctvom Metodicko-pedagogického centra prosí učiteľov predmetov veda, technika, inžinierstvo a matematika o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Tento dotazník je určený pre učiteľov predmetov veda, technika, inžinierstvo a matematika (VTIM) na úrovni stredoškolského vzdelávania (nižšie a vyššie stredné vzdelávanie – študenti vo veku 10 až nad 19 rokov) a jeho cieľom je zbierať informácie o vzdelávacích postupoch pri výučbe týchto predmetov.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 18. júna 2018 odborný seminár pre učiteľov predprimárneho vzdelávania pod názvom Tvorba cieľov vzdelávacích aktivít v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Účastníci si pod vedením lektorky Mgr. Emílie Petrovskej mohli teoretické poznatky overiť v praxi.

Zúčastnených 24 pedagógov sa najskôr oboznámilo metodikou tvorby cieľov vzdelávacích aktivít v súlade s konkrétnymi vzdelávacími štandardmi, evaluačnými otázkami a jednotlivými úrovňami výkonového štandardu. Formou zážitkových aktivít účastníci tvorili výchovno-vzdelávacie ciele pre jednotlivé vekové kategórie detí.

Účastníci seminára veľmi pozitívne ocenili priebeh a realizáciu takejto formy vzdelávania. Ocenili najmä jeho praktické zameranie a uvítali by jeho pokračovanie aj v budúcnosti.