Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Robme veci spolu lepšie.
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Nitre zorganizovalo v pondelok 23. apríla 2018 odborný seminár Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii realizovaný. Seminár ponúkol vhodnú platformu pre vecné, konkrétne informácie určené prítomným pedagogických zamestnancom, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie.

Na seminári sa zúčastnilo asi 25 pedagogických pracovníkov z Nových Zámkov, Nitry, Hontianskych Moravie, Levíc či zo Šiah. V plenárnej časti, ktorú viedla Mgr. Mária Pappová a PaedDr. Štefan Dragúň, získali účastníci informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu.

PaedDr. Darina Výbohová, PhD., riaditeľka sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja MPC je nominovaná MŠVVaŠ SR do siete poradcov pre vzdelávaciu politiku Rady Európy (EPAN) ako odborník pre oblasť metód a stratégií výučby. V dňoch 23. - 24. apríla 2018 sa členovia  siete poradcov  stretli  na konferencii  „Demokratická kultúra - od slov k činom", ktorá sa konala v Kodani v rámci dánskeho predsedníctva Rady Európy.

Už vyše roka implementuje Metodicko-pedagogické centrum do 50 materských a 130 základných škôl národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV). Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodnené prostredia (SZP).

Ako sa darí napĺňať tieto ciele v zapojených školách, zhodnotili odborníci v priebežnej evalvačnej správe národného projektu. O svoje zistenia sa s verejnosťou podelili v rámci dvoch konferencií: 18. apríla v Prešove a 19. apríla v Banskej Bystrici.

V poradí už tretí odborný seminár na tému Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ zorganizoval Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (OCKÚ OLAF) v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave a odborom prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády SR 9. apríla 2018.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 12. apríla 2018 odborný seminár na tému Človek – hodnoty – spoločnosť: „Extrémizmus verzus história“ pre učiteľov vzdelávacích oblastí Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty zo základných a stredných škôl Žilinského kraja.