Metodicko-pedagogické centrum

Robme veci spolu lepšie

Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku realizuje 26. ročník Letnej univerzity Móra Jókaiho.

Na slávnostnom otvorení letnej univerzity, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. júla 2017 v konferenčnej sále Univerzity J. Selyeho v Komárne, sa zúčastnili Mária Prékop, riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín MŠVVaŠ SR, Tibor Jókai, predseda Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, Zoltán Kádár, vedúci kabinetu národnej politiky Úradu vlády Maďarska, Nándor Csapó, predseda Fóra maďarských pedagógov v Chorvátsku a zástupcovia náboženskej obce Klaudia Takács a Róbert Kiss.

Naposledy upravené: 
14.07.2017

Ak Vaša žiadosť obsahuje chyby, postupujte nasledovne:

Naposledy upravené: 
04.07.2017
Autor: 

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia škôl a školských zariadení,

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR poskytuje v rámci svojich regionálnych a detašovaných pracovísk kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou a realizuje atestačný proces pre týchto zamestnancov.

Na záver školského roka 2016/17 by sme Vám a Vašim zamestnancom radi poďakovali za záujem a prejavenú dôveru, ktorú ste v uplynulom období prejavili MPC.

Metodicko-pedagogické centrum chce aj naďalej poskytovať  ...

Naposledy upravené: 
29.06.2017

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Naposledy upravené: 
26.06.2017
Autor: 

Záverečného hodnotenia 11. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč.

Video: Prezentácia tvorby výtvarných prác detí MŠ pod vedením učiteliek v 11. ročníku Dúhového kolotoča 2017

Naposledy upravené: 
16.06.2017
Autor: 

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v súlade s Národnou stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti ponúka v rámci aktivít podporujúcich čítanie s porozumením akreditované vzdelávacie programy zamerané na aktualizáciu a zdokonaľovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov.

Rok čitateľskej gramotnosti bude hlavnou témou odborných seminárov, ktoré MPC aktuálne zaradí do ponuky vzdelávacích aktivít v školskom roku 2017/2018.

Naposledy upravené: 
26.07.2017

Pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia o ukončení vzdelávania a o vykonaní atestácie

 

 

Metodicko-pedagogické centrum vydáva tieto pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia zo vzdelávania absolvovaného na niektorom regionálnom alebo detašovanom pracovisku MPC alebo duplikát osvedčenia o vykonaní atestácie:

 

Naposledy upravené: 
03.05.2017
Autor: 

Vážená pani riaditeľka dovoľujem si Vám vyjadriť poďakovanie v mene Komory školských logopédov, o.z. za spoluprácu pri organizovaní Workshopu školských logopédov konaného 20.4. 2017 v Trnave. Osobne ďakujem pani PaedDr. Výbohovej Darine, PhD., riaditeľke sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja a RNDr.

Naposledy upravené: 
26.04.2017