Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Robme veci spolu lepšie.
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Vydavateľstvo Macmillan Education v spolupráci s Detašovaným pracoviskom Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Trenčíne zorganizovalo 15. marca metodický seminár z anglického jazyka. Lektorkou seminára bola Gréta Korpádiová (ELT Consultant Macmillan Education).

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove privítalo 14. marca 20 učiteľov anglického jazyka základných škôl zo Slovenska, Česka, Litvy a Španielska v rámci projektu Erazmus+.

V príhovore k účastníkom riaditeľ RP MPC v Prešove Ľubomír Jankura vyjadril potešenie nad tým, že si účastníci projektu vybrali práve. Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť Jarmila Verbovská oboznámila učiteľov s odborno-metodickou, poradenskou a konzultačnou činnosťou Metodického-pedagogického centra. Prítomných zaujímal proces realizácie atestácií v podmienkach MPC.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganinovalo 8. marca odborný seminár na tému Aplikácia tém globálneho vzdelávania o aktivít pre rôzne vzdelávacie oblasti Štátneho vzdelávacieho programu.

Umenie a kreativita môžu pozitívne ovplyvňovať dosiahnuté výsledky žiakov vo vyučovacom procese, ale môžu podporiť aj rozvoj kritického myslenia mladého človeka. To je hlavná idea trojdňového stretnutia delegátov projektu MOKKA, ktoré sa dnes skončilo na pôde Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizuje v rámci programu Erasmus+ medzinárodný projekt „Vzdorujeme extrémizmu“. Hlavným cieľom projektu je podporiť pôsobenie učiteľov v spôsobe riešenia problematiky extrémizmu u žiakov mladšieho školského veku.