Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Robme veci spolu lepšie.
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federá...

Regionálne pracovisko MPC v Prešove zorganizovalo 14. novembra 2017 odborný seminár pod názvom Zvyšovanie zapojenia inštitucionalizovanej výchovy a vzdelávania v oblasti primárnej prevencie rodovo podmieneného a domáceho násilia. Podujatie uskutočnené v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie, Bratislava, OZ MY MAMY....

Prejavy extrémistických nálad sa čoraz častejšie objavujú aj v školskom prostredí, preto proti nim treba bojovať. Metodicko-pedagogické centrum participuje na medzinárodnom projekte Vzdorujeme extrémizmu, v rámci ktorého sa na štyroch slovenských školách už tieto vážne témy preberajú so školákmi formou hry. Deti sa učia, ako extrémizmus...

Učitelia anglického jazyka na základných školách z celého Slovenska prejavili na začiatku aktuálneho školského roka veľký záujem o didaktické prostriedky EnglishOne. Ponúklo im ich Metodicko-pedagogické centrum (MPC) a na základe prejaveného záujmu bolo do škôl následne distribuovaných 2 250 kolekcií didaktick...