Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Robme veci spolu lepšie.
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Ochrana osobných údajov

Dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. V tejto súvislosti Metodicko-pedagogické centrum zosúladilo súčasný stav ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch s požiadavkami, ktoré mu v tejto oblasti predpisujú uvedené záväzné právne normy.

Bližšie informácie: Spracovanie a ochrana osobných údajov
http://www.minedu.sk/ochrana-osobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/

Zástupcovia Metodicko-pedagogického centra sa v dňoch 4. až 6. júna 2018 zúčastnia na pracovnom stretnutí národných koordinátorov a riešiteľov medzinárodného projektu TeachUP v Bruseli. Cieľom pracovného stretnutia bude prerokovať spôsoby ďalšieho oslovenia vybraných škôl, ktoré sa zapoja do projektu, a realizácie on-line vzdelávania.

Od 28. mája 2018 bude v projekte sfunkčnená platforma BaselineSurvey, prostredníctvom ktorej sa budú môcť registrovať záujemcovia, ktorí prejavili záujem o on-line vzdelávacie kurzy. Účasť vo vzdelávacích programoch je bezplatná. Každý účastník sa môže rozhodnúť, koľkých vzdelávacích programov sa zúčastní.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

dovoľte nám v mene organizácie GENE - Global Education Network Europe informovať Vás o Národnom seminári o globálnom vzdelávaní - Budúcnosť vzdelávania na Slovensku v meniacom sa svete, ktorý sa uskutoční 14.-15. júna 2018 v Hoteli Falkensteiner v Bratislave.  

Seminár sprostredkuje stretnutie hlavných aktérov z oblasti globálneho vzdelávania na Slovensku, ktorí budú mať možnosť vzájomne sa podeliť o svoje súčasné výzvy a spoločne hľadať riešenia vedúce k transformačným zmenám prostredníctvom vzdelávania.

Prihlásiť sa môžete cez online formulár do 7.júna: Prihlasovací formulár

Viac ako osemdesiat učiteľov základných a stredných škôl a žiakov trenčianskeho gymnázia sa stretlo 16. mája 2018 v kongresovej sále budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja na seminári Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť.

Seminár bol venovaný problematike extrémizmu, téme holokaustu a tiež významnej osobnosti slovenskej politiky štátnikovi Milanovi Hodžovi. Na realizácii spolupracovali experti z Ústavu politických vied SAV, Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry, Metodicko-pedagogického centra, Štátneho pedagogického ústavu, zo sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR, Ministerstva kultúry SR a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Metodicko-pedagogické centrum informuje školy o možnosti zapojenia sa do súťaže venovanej inováciám v globalnom vzdelávaní. Záujemcovia o súťaž vyplnia elektronickú prihlášku v angličtine dostupnú na https://gene.eu/award/application/, v ktorej stručne opíšu svoju aktivitu a pridajú aj krátke amatérske video. Päť najlepších projektov vyhodnotených odbornou komisiou získa 10 000 eur. Termín zaslania prihlášky je do 8. júna 2018.