Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Robme veci spolu lepšie.
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

Slovenský jazyk rezonoval v rôznych historických obdobiach. „Prostredníctvom slovenského jazyka sa dorozumievame, je naším komunikačným jazykom aj vyučovacím predmetom,“ povedala generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra Kamila Jandzíková v úvode odbornej konferencie pod názvom Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku.

Konferenciu zorganizovalo v dňoch 14. a 15. februára 2018 Metodicko-pedagogické centrum pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva kultúry SR. Dejiskom konferencie bolo mesto Revúca a zúčastnilo sa jej takmer 170 účastníkov z celého Slovenska.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove v spolupráci s Krajskou komisiou Olympiády ľudských práv v Prešove, Obchodnou akadémiou v Prešove, Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku zorganizovalo krajské kolo XX. ročníka Olympiády ľudských práv (OĽP).

Na podujatí sa zúčastnilo 36 študentov stredných škôl Prešovského kraja od Popradu po Sninu. Prvú časť olympiády tvoril test, s ktorým sa študenti gymnázií, obchodných akadémií, priemyselných škôl a stredných odborných škôl úspešne popasovali a najlepších 19 postúpilo do ústnej časti súťaže.

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trenčíne pripravilo v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko zaujímavý odborný seminár venovaný problematike rozvoja podnikateľských zručností. V utorok 6. februára 2018 pod vedením skúsených lektorov Grétky Balátovej a Oldřicha Vaňousa mali učitelia, ktorí sa na školách podnikateľskému vzdelávaniu aktívne venujú, možnosť bližšie spoznať business model Canvas a diskutovať s lektormi o jeho využití pri plánovaní vlastného biznisu.

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ už od februára minulého roka motivuje žiakov nielen zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) k zmysluplnému tráveniu voľného času. Hlavným nástrojom sú aktivizujúce pedagogické metódy využívané v rámci celodenného výchovného systému (CVS). Žiaci tak majú možnosť rozvíjať svoju záujmovú orientáciu zážitkovou formou aj v popoludňajších hodinách.

Regionálne pracovisko MPC Prešov zorganizovalo 25.1.2018 odborný seminár zameraný na možnosti rozvoja finančnej gramotnosti na strednej škole, na ktorom sa zúčastnilo 40 učiteľov stredných škôl.

Cieľom seminára bolo poukázať na možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu najmä prostredníctvom edukačných hier. V prvej časti seminára Ing. Mária Hitríková oboznámila prítomných s novou verziou NŠFG a možnosťami jeho implementácie do vyučovacieho procesu.