Metodicko-pedagogické centrum (MPC)

Robme veci spolu lepšie.
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

V dňoch 27.-28. augusta 2018 sa pod záštitou MPC a ŠPÚ v Trenčíne uskutoční letná škola výchovy k občianstvu na tému "Fenomén extrémizmus na Slovensku" realizovaná v rámci projektu kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR – Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu. 

Organizátor  podujatia, Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zabezpečuje ubytovanie, stravu a nevyžaduje absolútne žiadny registračný poplatok.

Európski komisári Mariya Gabriel a Tibor Navracsics povzbudzujú ministrov školstva EÚ aby zapojili všetky základné a stredné školy do európskeho týždňa programovania 2018, ktorý sa bude konať 6 – 21 októbra 2018.

Ako súčasť jednotného digitálneho trhu, európska komisia propaguje rôzne iniciatívy zamerané na zvýšenie digitálnych zručností pre pracujúcich a pre občanov. Jednou z týchto iniciatív je európsky týždeň programovania, dobrovoľný projekt, ktorý podporuje ľudí v objavovaní tajov programovania. Ambasádori týždňa programovania koordinujú túto iniciatívu vo svojich krajinách. Každý môže zorganizovať akcie kde ukážu motivovaným ľuďom ako si vytvoriť vlastnú aplikáciu, naprogramovať robota, alebo vytvoriť hocičo o čom snívali.

 

Pre viac informácií kliknite na odkaz nižšie:

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia škôl a školských zariadení,

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) ako rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR poskytuje kontinuálne vzdelávanie a realizuje atestačný proces pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s celoslovenskou pôsobnosťou v rámci svojich troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk.

Na záver školského roka 2017/18 by sme sa Vám a Vašim zamestnancom radi poďakovali za záujem a  dôveru, ktoré ste v uplynulom období prejavili MPC.

MPC má záujem aj naďalej poskytovať a zlepšovať služby pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Dovoľte nám preto informovať Vás o niektorých pripravovaných zmenách v nasledujúcom období.

Prednášky a diskusia na témy súvisiace s praxou vychovávateľov školských internátov bolo náplňou pracovného stretnutia vychovávateľov a žiakov školských internátov, ktorý zorganizoval 20. júna 2018 školský internát pri Športovom gymnáziu v Trenčíne. Jeho súčasťou bola aj prezentácia PaedDr. Jany Verešovej, PhD. z regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra v Bratislave na tému Napĺňanie kompetenčného profilu vychovávateľov prostredníctvom vzdelávaní v RP MPC Bratislava.

Na úvod účastníkov privítal riaditeľ Športového gymnázia Mgr. Jozef Pšenka a zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania Mgr. Lenka Sádecká Ondrášková. Tá následne predstavila školský internát a aktivity realizované v počas roka.

Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava – to bol obsah vzdelávacieho worskhopu v priestoroch Bratislavského hradu pre žiakov gymnázií z Malaciek a Dobříše z Česka 19. júna 2018. Výstava bola inštalovaná pri príležitosti stého výročia založenia Československej republiky.

Worshop pre žiakov oboch gymnázií sa konal následne po tom, čo oba tieto kolektívy zvíťazili v súťažno-vzdelávacom projekte „100 rokov Československa v našej škole. Rozprávame rodinné príbehy“. Stretnutie sa uskutočnilo v Historickom múzeu Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade, ktoré nad projektom prevzalo aj záštitu.

Žiaci mali k dispozícii pracovné listy vytvorené v spolupráci autoriek – učiteliek pre kontinuálne vzdelávanie Metodicko-pedagogického centra PaedDr. Márie Onuškovej, PaedDr. Oľgy Nestorovej a Mgr. Beaty Jurákovej. Učiteľky žiakom vysvetlili techniku práce na stanovištiach, rozdelili žiakov do skupín a po splnení úloh v pracovných listoch nasledovala záverečná reflexia.