Publikácie

Využívanie projekčnej techniky a interaktívnej technológie vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Autori: 
Verešová, J.

Publikácia je zameraná na aplikáciu informačno-komunikačných technológiu vo výchovnom procese v školských výchovných zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach. Ponúka príklady aktivít s využitím IKT, ktoré môžu pedagógovia a vychovávatelia využívať v rámci prípravy na vyučovanie a v rámci aktivít realizovaných s deťmi a žiakmi vo voľnom čase.

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre vychovávateľa

Autori: 
Gogolová, D. - Verešová, J.

Cieľom publikácie je pomôcť vychovávateľom pri vypracovaní atestačnej práce na prvú atestáciu. Poskytuje návod, ako stanoviť správny a hodnotiteľný cieľ atestačnej práce, ako sa vyhnúť chybám opakujúcim sa v prácach vychovávateľov, ako dodržať nastavenia a povinné náležitosti pri vypracovávaní atestačnej práce na prvú atestáciu pre vychovávateľa.

Edukačné médiá a ich využívanie v spoločenskovedných predmetoch v základnej a strednej škole

Autori: 
M. Onušková, D. Bačová

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu je aktualizovať a prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov spoločenskovedných predmetov v oblasti využívania edukačných médií vo vyučovacom procese na rozvíjanie kreatívnosti a osobnosti žiakov. Autorky okrem teoretických poznatkov o problematike uvádzajú praktické aktivity na rozvíjanie zručností práce s médiami.

Využitie prvkov ľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy

Autori: 
S. Gécová

Učebný zdroj je zameraný na tvorivé využitie podnetov z ľudového umenia v edukačnej praxi výtvarnej výchovy v základných školách, v základných umeleckých školách a na stredných školách umeleckého charakteru. V teoretickej časti sú spracované postupy a návody jednotlivých výtvarných techník, ktoré môže učiteľ výtvarných predmetov priamo využiť v edukačnom procese, praktická časť obsahuje príklady aktivít na aplikáciu prvkov ľudového umenia na vyučovaní výtvarných predmetov.

Slovenčina pre deti cudzincov v edukačnom procese

Autori: 
M. Onušková, D. Bačová

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu Implementácia štátneho jazyka pre deti cudzincov do edukačného procesu základnej a strednej školy je rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti implementácie štátneho jazyka pre deti cudzincov do edukačného procesu. Predložený materiál je výsledkom práce niekoľkých metodikov, pedagógov, učiteľov, lektorov slovenského jazyka, ktorí sa vo svojej pedagogickej praxi s výučbou detí cudzincov stretli.

Olympijská výchova v základných a stredných školách

Autori: 
M. Roučková, D. Noga

Učebný zdroj je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl, ktoré sú potrebné na vyučovanie olympijskej výchovy. Sprostredkúva skúsenosti z uvádzania olympijskej výchovy do praxe s cieľom motivovať učiteľov k jej začleňovaniu do učebných plánov buď prostredníctvom prierezových tém v jednotlivých predmetoch, alebo prostredníctvom samostatných predmetov v rámci školských vzdelávacích programov.

Špecifiká edukácie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia

Autori: 
T. Ustohalová, M. Pinčáková

Cieľom učebného zdroja k vzdelávaciemu programu Špecifiká edukácie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia je pomôcť aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti stratégií a metód rozvíjania vedomostí, spôsobilostí a zručností žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Publikácia pozostáva z dvoch základných kapitol.

Práca s písomnými prameňmi v základnej a strednej škole

Autori: 
M. Onušková, D. Bačová

Učebný zdroj k akreditovanému programu je určený prioritne pre účastníkov vzdelávacieho programu, ktorí si chcú aktualizovať profesijné kompetencie v rôznych aprobáciách o zručnosť implementácie čitateľskej gramotnosti pri práci s písomnými prameňmi do edukačného procesu. Obsah učebného zdroja tvoria nielen teoretické poznatky, ale aj množstvo praktických námetov, ktoré môžu učitelia využiť vo svojej pedagogickej práci.

Zdravie a pohyb v predprimárnom vzdelávaní

Autori: 
D. Masaryková

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu reaguje na zmeny v štátnom vzdelávacom programe, ktoré sa týkajú vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb. Jednotlivé odporúčania však možno vnímať ako nadčasové a použiteľné i v iných pedagogických koncepciách, v ktorých sa zaraďuje telesná výchova ako súčasť výchovy a vzdelávania. Cieľom učebného zdroja je vysvetliť smerovanie cielených telovýchovných aktivít tak, aby nielen pripravovali deti na vstup do školy v tejto oblasti, ale aj ponúkali výzvy v podobe dosiahnutia pohybového alebo športového výkonu.

Akčný výskum – cesta skvalitňovania pedagogickej praxe

Autori: 
D. Bačová, M. Rychnavská

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému vzdelávaciemu programu Akčný výskum – cesta skvalitňovania pedagogickej praxe na základných a stredných školách je aktualizovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov potrebné na výkon pedagogických činností. Obsahom sa UZ orientuje na teoretické vymedzenia kľúčových pojmov, ktoré súvisia s uplatnením akčného výskumu ako výskumnej stratégie a na ukážky metodických postupov a realizácie pedagogickej diagnostiky – akčného výskumu v edukačnom procese.

Stránky